Regelgeving Chroom 6

Sinds 1 maart 2017 gelden er nieuwe regels omtrent het gebruik van Chroom 6. Het valt onder het beleid voor gezond en veilig werken met kankerverwekkende stoffen dat is opgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Sinds die datum geldt een verlaagde wettelijke grenswaarde voor blootstelling van werknemers aan Chroom 6. De maximale toegestane hoeveelheid is 1 µg/m3.

Gebruik nieuwe Chroom 6-verbindingen

Het gebruik van nieuwe Chroom-6-verbindingen is in de hele Europese Unie alleen toegestaan voor bedrijven die officieel toestemming hebben gekregen van de Europese Commissie of voor bedrijven waarvan een aanvraag voor gebruik nog in behandeling is (mits ingediend door de EU-vastgelegde indieningsdatum).

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de wet- en regelgeving omtrent Chroom 6 ligt bij de werkgever. Die is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor de medewerkers. De werkgever moet:

  • (Laten) nagaan of er wordt gewerkt met schadelijke stoffen;
  • Welke schadelijke stoffen dat zijn;
  • Vergelijken of deze binnen de publieke of private grenswaarden vallen;
  • De juiste maatregelen nemen om de blootstelling aan deze stoffen te voorkomen of verminderen;
  • Erop toezien dat deze maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd;
  • Ervoor zorgen dat de werknemer geen gezondheidsrisico loopt door blootstelling aan schadelijke stoffen via mond, neus en/of huid.

Een overzicht van alle maatregelen is hier terug te vinden.

logo Methorst Milieutechniek
Meer weten over deze expertise? Tel: 033 7200 987